دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
 
پروژه هاي دانشجويان دوره دكترا
 
 
ردیف
نام خانوادگی و نام دانشجو
عنوان پروژه
نام خانوادگی و نام  استاد راهنما
1
فخيمي درخشان سياوش
كاهش محافظه كاري در تحليل پايداري براي سيستم هاي فازي تاگاكي-سوگنو
فاتحي علي رضا
2
توكلي حسن
استفاده از روشهاي بهينه سازي بمنظور بهبود طراحي و تحليل كدهاي LDPC
احمديان عطاري محمود
3
محمدي محمدعلي
تخصيص بهينه منابع در سيستمهاي مخابرات هميار در شبكه هاي اقتضايي چند كاربره
اردبيلي پور مهرداد
4
فتح الهي محمدرضا
ساخت ديود نور گسيل سفيد و شبيه سازي ترابرد در قطعه با در نظرگرفتن اثرات حرارتي
اكبري برومند فرهاد
5
حسيني سيدمهرداد
توسعه روشهاي چند مدلي غيرخطي بمنظور طراحي سيستم تشخيص خطا و كاربرد آن در سيستم توربين گازي
فاتحي علي رضا
6
 ظريف لولويي آزاده
 بهينه سازي فضاي كاري روبات هاي موازي فضايي كابلي افزونه
 تقي راد حميدرضا
7
 محبوبي بهراد
 تخصيص منابع در شبكه هاي رله اي بي سيم رقابتي با رهيافت تئوري بازي
 اردبيلي پور مهرداد
8
 مومني مريم
 مدلسازي و آناليز مورفولوژي رشد مغزي نوزادان با استفاده از تصاوير تشديد مغناطيسي
 ابريشمي مقدم حميد
9
 حكيمي مقدم مجتبي
 توسعه مفاهيم و قضاياي توابع تبديل ماتريسي SPR و كاربردهاي آن در كنترل
 خالوزاده حميد
10
 ولي زاده حقي حامد
 ارائه روش نوين تحليل و مدلسازي عدم قطعيت بر مبناي copula بمنظور طراحي شبكه هاي توزيع اكتيو
 توكلي بينا محمد , علي اكبرگلكار مسعود
11
 نعمتي كيانوش
 زبان الكترونيكي بر پايه مدارهاي ميكروفلوئيديك
 حسين بابايي فرامرز
12
 سليمان ميگوني جواد
 تحليل آنتن هاي مايكرواستريپي با تحريك روزنه روي سطوح كروي با استفاده از توابع داياديك گرين
 كامياب حصاري منوچهر
13
 توتونچيان فريد
 طراحي بهينه و ساخت حسگر الكترومغناطيسي موقعيت زاويه اي با استفاده از سلسين هاي 90 درجه رزولور با هدف كاهش اثرپذيري خطاي موقعيت
 اردبيلي محمد , عباس زاده كريم
14
 كابلي محسن
 طراحي بهينه سازي و ساخت آنتن آرايه چندباندي دوقطبي با انحراف الكتريكي پرتو در محدوده فركانسي8/0 تا 4 گيگا هرتز
 ابريشميان محمدصادق , ميرطاهري سيدعبدالله
15
 اهدائي محمد
 بهبود عملكرد الگوريتم هاي مديريت كليد در شبكه هاي حسگر
 احمديان عطاري محمود , عارف محمدرضا
16
 كلامي هريس سيد مصطفي
 فيلترهاي تكاملي تخمين توزيع: رهيافتي نوين در فيلترينگ
 خالوزاده حميد
17
 مبيني زهرا
 بهينه سازي توان شبكه هاي مخابرات مشاركتي: رويكردي مبتني بر لايه هاي MAC و شبكه
 زكائي سعدان
18
 فرخي درازكلا غزال
 تجزيه تحليل و مدل كردن همه پخشي پيام در شبكه هاي خودرويي
 زكائي سعدان
19
 خطير درونكلائي مهدي
 تحليل موجبرهاي نوري سه لايه شامل پلاسمون-پلاريتون هاي سطحي در حضور اثرات مگنتواپتيك
 گرانپايه نصرت الله
20
 غايب لو عباس
 تحليل و كنترل ماشين با دو محور مكانيكي( DMPM) در كاربرد خودروهاي هيبريد
 رادان احمد
21
 رئيسي نيما
 سنجش طيف مشاركتي در شبكه هاي راديوي شناختگر
 احمديان عطاري محمود
22
 هاونگي رمضان
 بهبود حل مساله slam مبتني ب رفيلتر ذره اي با استفاده از روش هاي محاسبات نرم و كلاسيك
 تشنه لب محمد , نكويي محمدعلي
23
 خسروي محمد اعظم
 مدل سازي و كنترل مقاوم ربات هاي موازي با در نظرگرفتن انعطاف ژذيري طولي در كابل ها
 تقي راد حميدرضا
24
 اميني امير
 شناسايي بو با آرايه مجازي حاصل از مدولاسيون دماي كار يك حسگر گاز نيمه هادي
 حسين بابايي فرامرز
25
 محمدزاده لاجوردي مهدي
 ساخت، بررسي و مشخصه يابي حسگر ماوراء بنفش بر پايه دي اكسيد تيتانيوم
 حسين بابايي فرامرز , اكبري برومند فرهاد
26
 اسكندري بهمن
 طراحي و پياده سازي جبرانساز اثرات غيرخطي در مبدلهاي الكترونيك قدرت بكار رفته در واحدهاي PV متصل به شبكه با استفاده از روشهاي رگرسيون برداري پيشرفته
 توكلي بينا محمد
27
 ميرزايي حسن رضا
 مدلسازي تخليه جزئي جهت آشكارسازي در باند UHF در ترانسفورماتورهاي قدرت
 اكبري ازيراني اصغر
28
 برومند سلمان
 بهينه سازي بين لايه اي تخصيص منابع در شبكه هاي بيسيم چندگانه و تحليل پايداري
 نكويي محمدعلي
29
 همتي سيروس
 تشخيص و شناسائي خطاهاي اتصال كوتاه داخلي در سيم پيچي استاتور ژنراتور سنكرون قطب صاف با استفاده از روشهاي مبتني بر مدلو لحاظ كردن اثر اشباع هسته
 شكري كجوري شكرالله
30
 شوريان حامد رضا
 استفاده از نور تراديس در كنترل از راه دور افزاره هاي نوري دوبعدي
 ابريشميان محمدصادق
31
 حسين بيگ احمد
 آناليز تمام موج آنتن مايكرواستريپي روي نيم كره دي الكتريك چند لايه
 كامياب حصاري منوچهر
32
 پاشا جاويد احسان
 مدلسازي رفتار خودروهاي هيبريد با قابليت اتصال به شبكه با هدف استفاده در مسائل جايابي جايگاه هاي شارژ
 علي اكبرگلكار مسعود
33
 هادي نيا مائده
 بازسازي تصوير در مقطع نگاري هاي نوري پخشي و امپدانس الكتريكي به روش تركيبي FE-EFG
 جعفري رضا
34
 احمدي معين
 پردازش سيگنال در سنسورهاي چند ورودي چند خروجي آرايه فازي گسترده
 محامد پور كمال
35
 يوسفي نجف آبادي محمدرضا
 مدلسازي اجزاء محدود-بدون مش در مقطع نگار القاي مغناطيسي و ساخت يك سامانه نمونه آزمايشگاهي
 ابريشمي مقدم حميد , جعفري رضا
36
 قديمي سونا
 ارائه مدل سه بعدي جمجمه نوزادان با استفاده از تصاوير MR و CT
 ابريشمي مقدم حميد
37
 كوچك شوشتري معصومه
 طراحي و تحليل يك سيستم رمزنگاري مبتني بر كد
 احمديان عطاري محمود , عارف محمدرضا
38
 اميرمزلقاني مينا
 طراحي و ساخت آشكارساز محدوده فركانسي IR و THz بر اساس Graphene
 رئيسي فرشيد , درماني محمديوسف
39
 سليماني نسب احسان
 تحليل عملكرد و تخصيص بهينه منابع در شبكه هاي رله مشاركتي چندكاربره
 اردبيلي پور مهرداد
40
بهرامي پناه محسن
انحراف دهي باريكه نوري با ساختارهاي پلاسموني بر پايه مواد ناهمسانگرد
ابريشميان محمدصادق , ميرطاهري سيدعبدالله
41
باتماني يزدان
افزايش كارايي سيستم ايمني بدن با رويكرد كنترل بهينه سيستم هاي غيرخطي تاخيري گسسته
خالوزاده حميد
42
شعباني پژمان
مطالعه و ساخت حسگر رطوبت براساس ساختار MEH-PPV metal
حسين بابايي فرامرز , اكبري برومند فرهاد
43
بهجت پناه عبدالحميد
نگرش نوين به ناوبري سماوي و تحليل خطاي يك سامانه ناوبري سماوي
حيراني نوبري جعفر
44
حكيمي سيد مهدي
مدلسازي جهت تعيين ظرفيت بهينه منابع پراكنده انرژي يك ميكروشبكه هوشمند با حضور بارهاي انعطاف پذير
مقدس تفرشي سيدمسعود
45
عبداللهي سهيل
طراحي تحليل شبيه سازي و ساخت ديود ساليتاني به عنوان مقايسه گر
رئيسي فرشيد
46
خسروي مهديه
تمركز ميدان نزديك آرايه نانوآنتن هاي پلازمونيك
صادق زاده شيخان گفشه رمضانعلي
47
سليمي نياي لاهيجي عظيم
برنامه ريزي احتمالاتي توسعه توليد و انتقال در بازار برق با حضور شبكه هوشمند
مقدس تفرشي سيدمسعود
48
شيخي كامران
ارائه طرح تحليل و بهينه سازي موجبرهاي پلاسموني كم تلفات در عرض باند مشخص
گرانپايه نصرت الله
49
معبودي محسن
توسعه روش حداقل واريانس تعميم يافته غيرخطي در پايش عملكرد سيستم هاي كنترل فرايند
خاكي صديق علي
50
باقري كلجاهي پيمان
تنظيم پارامترهاي كنترل پيش بين چند متغيره
خاكي صديق علي
51
مقامي محمد حسين
طراحي پايانه تحريك براي يك پروتز بينايي با قابليت ايجاد الگوهاي تحريك جرياني مختلف
سوداگر اميرمسعود
52
آجيلي احسان
توسعه روش بازسازي ميدان به منظور مدلسازي سه بعدي موتور مغناطيس دائم شار محوري
اردبيلي محمد , عباس زاده كريم
53
ذبيحيان سيد عليرضا
طراحي و شبيه سازي شبكه حسگر محيط مغز
سوداگر اميرمسعود
54
منثوري محمد
طراحي كنترل كننده هاي فازي سلسله مراتبي تطبيقي پايدار
تشنه لب محمد
55
جهانگيري عليرضا
مدلسازي و كنترل مبدل ماتريسي غيرمستقيم به منظور بهبود عملكرد
رادان احمد
56
حق پرست ميثم
تعيين همزمان مكان و پارامترهاي الكتريكي يك جسم ناشناخته دوبعدي به روش FDTD
ابريشميان محمدصادق , ميرطاهري سيدعبدالله
57
شمشادي اسعد
مدلسازي محفظه قطع كليدهاي خلاء به منظور بهينه سازي تنش الكتريكي داخلي و بررسي فرايند بازيابي عايقي
بطحايي سيدمحمدتقي , اكبري ازيراني اصغر
58
ملايي قره‌حاجلو محمود
تحليل تاثير ترافيك منبع بر كيفيت سرويس در شبكه هاي اقتضايي
درماني محمديوسف, زكائي سعدان
59
رضواني جلال جواد
بهبود كارايي سيستم هاي كليدزني شده غيرخطي ناپايدار با ايده زمان اقامت
خالوزاده حميد , خاكي صديق علي
60
نوبختي انسيه
كنترل سيستم هاي پيچيده چندآشوبي به روش OGY
خاكي صديق علي
61
رجب زاده مهدي
طراحي كنترل كننده غيرخطي جهت بهبود عملكرد خودروي الكتريكي تركيبي پيل سوختيFCHEV
علي اكبرگلكار مسعود , بطحايي سيدمحمدتقي

 
 
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد