دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ خرداد
 
گروه مهندسي پزشكي

مقالات چاپ شده در مجلات گروه مهندسي پزشكي

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

فصلنامه تازه هاي علوم شناختي
 
شماره 1 دوره 16
بهار 1393

مريم مومني
حميد ابريشمي مقدم
راينهارد گرب
فابريس والوا

تحليل رشد مغز به وسيله ساخت اطلس مغز نوزادان با استفاده از تصاوير تشديد مغناطيسي

1

مهندسي پزشكي زيستي
 
شماره 1 دوره 8
بهار 1393

محمدرضا يوسفي نجف آبادي
رضا جعفري
حميد ابريشمي مقدم

مدل سازي اجزاي محدود-بدون مش مبتني بر موجك در حل مساله پيشرو مقطع نگاري القاي مغناطيسي

2مقالات چاپ شده در مجلات گروه مهندسي پزشكي

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Neuropediatrics
No: 45 Vol: 4
Aug 2014

Maryam Momeni
Hamid Abrishami Moghaddam
Reinhard Grebe
Catherine Gondry-Jouet
Fabrice Wallois

Temporal Resolvability Analysis of Macroscopic Morphological Development in Neonatal Cerebral Magnetic Resonance Images

1

Computers in Biology and Medicine
No: 1 Vol: 54
Nov 2014

Soudeh Saien
Hamid Pilehvar
Hamid Abrishami Moghaddam

Refinement of Lung Nodule Candidates Based on Local Geometric Shape Analysis and Laplacian of Gaussian Kernels

2

Journal of Biological Systems
No: 1 Vol: 23
Jan 2015

Maryam Mohebbi Ashtieani

 

A Novel Application of Higher Order Statistics Of R-R Interval Signal in Emd Domain for Predicting Termination of Atrial Fibrillation

3

Current Medical Imaging Reviews
No: 1 Vol: 11
Winter 2015

Maryam Momeni
Hamid Abrishami Moghaddam
Grebe Reinhard
Catherine Gondry-Jouet
Fabrice Wallois

Neonatal Atlas Templates for the Study of Brain Development Using Magnetic Resonance Images

4

 

مقالات چاپ شده در كنفرانسها گروه مهندسي پزشكي

 

كنفرانس،مكان و زمان

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

دومين كنفرانس دانش پژوهان كامپيوتر و فناوري اطلاعات
تبريز
آبان 1393

مهسا علي زاده شلچي
مريم محبي آشتياني

استخراج سيگنال ECG جنين با استفاده از مدل سازي ديناميكي بيزين ثبت هاي يك كاناله

1

بيست و يكمين كنفرانس مهندسي زيست پزشكي ايران
تهران
آذر 1393

عطيه رياسي
مريم محبي آشتياني

پيش بيني فيبريلاسيون بطني با استفاده از همبستگي خطي ضربان به ضربان موج T و قطعه ST در سيگنال ECG

2

ششمين كنفرانس سلامت الكترونيكي و كاربردهاي ICT در پزشكي ايران
ارديبهشت 1393

روزبه عطري
مريم محبي آشتياني

تشخيص اتوماتيك سندروم آپنه انسدادي هنگام خواب با استفاده از ويژگي هاي بر پايه تبديل موجك سيگنال ECG

3مقالات چاپ شده در كنفرانسها گروه مهندسي پزشكي

كنفرانس،مكان و زمان

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

21Th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME2014)
Tehran
Nov 2014

Roozbeh Atri
Maryam Mohebbi Ashtieani

Screening of Obstructive Sleep Apnea Using Higher Order Statistics of HRV and EDR Signals

1

International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2015)
Mar 2015

Atiye riasi
Maryam Mohebbi Ashtieani

Prediction of Ventricular Tachycardia Using Morphological Features of ECG Signal

2


پايان نامه دوره دكترا)دفاع شده( گروه مهندسي پزشكي

استاد راهنما

دانشجو

عنوان

رديف

حميد ابريشمي مقدم
 
رضا جعفري

محمدرضا يوسفي نجف آبادي

مدلسازي اجزاء محدود-بدون مش در مقطع نگار القاي مغناطيسي و ساخت يك سامانه نمونه آزمايشگاهي

1


پايان نامه دوره كارشناسي ارشد)دفاع شده( گروه مهندسي پزشكي

استاد راهنما

دانشجو

عنوان

رديف

مريم محبي آشتياني

عطيه رياسي

پيش بيني ناهنجاري فيبريلاسيون بطني با استفاده از ويژگيهاي مورفولوژيكي سيگنال الكتروكارديوگرام

1

حميد ابريشمي مقدم

اميد مهدي زاده دستجردي

طراحي و پياده سازي اطلس مغزي چند شيوه اي سه بعدي براي بررسي روند رشد سر نوزادان

2

داود آسماني

مهسا علي زاده شلچي

طراحي و پياده سازي روشي نوين براي استخراج ارتباط هاي مغزيا از داده هاي fMRI براساس Parcelllation وGC

3

مريم محبي آشتياني

روزبه عطري

آشكارسازي خودكار آپنه انسدادي خواب با استفاده از سيگنال الكتروكارديوگرام به صورت درجا

4

حميد ابريشمي مقدم

زينب عبدالرضا

دسته بندي تصاوير سه بعدي توموگرافي كامپيوتري در بيماران مبتلا به بيماريهاي ارتشاحي ريوي

5

حميد ابريشمي مقدم

عليرضا صدقي

تشخيص اختلالات ايجاد شده در مسيرهاي بينايي Konio,Parvo,Magno در بيماران داراي MS توسط fMRI

6

رضا جعفري

بهشيد توسليان

پياده سازي روش تجزيه مد تجربي تام به منظور پردازش سيگنال هاي بيولوژيكي

7

مريم محبي آشتياني

پيمان نجفي

EEGآشكار سازي و طبقه بندي خودكار اسپايكهاي ميان حمله اي در سيگنال

8

حميد ابريشمي مقدم

عليرضا ملكپورجونقاني

پياده سازي روش تمركز روزنه مصنوعي چندعنصري در تصويربرداري فراصوت پزشكي

9

حميد ابريشمي مقدم

مستعان توحدي

نمايه گذاري و بازيابي تصاوير چند طيفي پزشكي با استفاده از همبسته نگار موجك و چندي سازي برداري

10آدرس: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد